Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Platné od 3. marca 2015

V spoločnosti Global Payments rešpektujeme vaše osobné údaje. Nasledujúce záruky platia na používanie cookies, zber dát, bezpečnosť informácií a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú všetkých užívateľov tejto webovej stránky. Na účely tejto politiky ochrany osobných údajov a cookies, spoločnosť Global Payments, „my“ a „naše“ sa odkazuje na spoločnosť Global Payments, Inc. a jej dcérske spoločnosti, podľa potreby. Naša politika ochrany osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej pôsobíme tak, aby odrážala miestne predpisy a zákonné požiadavky. Pozri „ Špecifické informácie pre danú oblasť“ nižšie. Túto politiku si pozorne preštudujte. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese privacy@globalpay.com.

Spoločnosť Global Payments poskytuje platobné produkty a služby pre komerčné a nekomerčné podniky. Tieto produkty a služby zahŕňajú spracovávanie platobných kariet, kontrolu obnovenia, služby prístupu k hotovosti, správu terminálov a podporu terminálov, obchodné účtovníctvo a prevod finančných prostriedkov. V rámci našej funkcie spracovávania platieb pravidelne zhromažďujeme a uchovávame osobné informácie o našich zákazníkoch a tretích stranách, s ktorými naši zákazníci obchodujú. Pre našich zákazníkov sú informácie o zverejneniach, prevody a iné spracovania osobných údajov za účelom našej činnosti spracovávania platieb uvedené v dokumentácii, ktoré im v prípade potreby poskytujeme, a idú nad rámec rozsahu tejto politiky, a týkajú sa len informácií, ktoré získavame prostredníctvom tejto webovej stránky.


Vyberte jeden z nižšie uvedených odkazov na zobrazenie príslušnej sekcie.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Prostredníctvom tejto webovej stránky a na základe vášho súhlasu, ak je to požadované zákonom, môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné informácie, ktoré sú pre nás relevantné a ktoré nám dobrovoľne poskytnete (tento zoznam nie je úplný):

 • mená a kontaktné údaje, vrátane telefónneho čísla, emailovej adresy a poštovej adresy,
 • vaše používateľské meno (vaša súčasná emailová adresa) a heslo, oboje potrebujete na prihlásenie sa na našu webovú stránku (pozri „Prihlasovacie údaje a vaša zodpovednosť“ nižšie),
 • produkty a súvisiace služby, o ktoré máte záujem, podľa vašich preferencií (pozri „Vaše preferencie“ nižšie),
 • informácie, ktoré nám poskytnete, ak potrebujete nahlásiť problém s našou webovou stránkou a
 • záznamy komunikácie medzi nami.


 Ako používame získané osobné informácie

Na základe vášho súhlasu, ak je to požadované zákonom, môžeme používať vaše osobné údaje na nasledujúce účely (tento zoznam nie je úplný):

 • na kontakt s vami, pokiaľ ide o akékoľvek otázky alebo žiadosti, napríklad pri odpovedi na vašu žiadosť o informácie o našich produktoch a službách,
 • na zlepšenie a prispôsobenie vášho používania našich webových stránok,
 • na zlepšenie našich produktov a služieb a na vývoj budúcich produktov a služieb,
 • na vedenie a správu interných záznamov,
 • na vykonávanie štatistickej analýzy (pozri „Anonymizácia a agregácia údajov“ nižšie),
 • na kontakt s vami prostredníctvom emailu, a to v prípade, že sa prihlásite k službe, na odber noviniek alebo na zasielanie upozornení o akýchkoľvek aktualizáciách či publikáciách;
 • na priame účely marketingu podliehajúc vášmu súhlasu, ak je to vyžadované zákonom (pozri „Vaše preferencie“ nižšie),
 • na nastavenie a správu vášho prihlasovania, ak je to potrebné, a na používanie prihlasovacieho zariadenia dostupného na tejto webovej stránke a
 • na zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi a/alebo zákonmi.


 Zverejňovanie osobných údajov

Sme nadnárodnou spoločnosťou so sídlom v Spojených štátoch s dcérskymi spoločnosťami a pobočkami v rôznych krajinách po celom svete. Vaše osobné údaje môžu byť zverejňované príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo vašej krajiny, ako napríklad našim globálnym dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam (pozri „Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami“ nižšie), alebo iným typom tretích strán, ktoré sú zapojené do našej podnikateľskej činnosti, a to na základe vášho súhlasu, ak je to vyžadované zákonom. Tieto typy tretích strán môžu zahŕňať distribútorov našich produktov a služieb, poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, vrátane ale nie len, právnych, audítorských, konzultačných a iných odborných poskytovateľov služieb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti. Časti našich služieb môžu byť poskytované organizáciami, s ktorými má spoločnosť Global Payments uzatvorené zmluvné vzťahy, vrátane subdodávateľov, ktorým môžu byť z času na čas poskytované vaše osobné údaje. Podnikáme kroky, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby všetky takéto osoby, ktoré získajú prístup k vašim osobným údajom, mali tento prístup len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie ich služieb a za žiadnym iným účelom.

Takisto môžeme z času na čas poskytnúť vaše osobné údaje na účely obchodných a úverových informácií na získanie, udržanie alebo obnovenie zmluvy so zákazníkom, čo môže byť z času na čas potrebné na účely poskytovania služieb zákazníkovi alebo na zabezpečenie súladu s pravidlami a predpismi akejkoľvek siete kreditných alebo debetných kariet alebo na iné účely v súlade s touto politikou.

Takisto môžete zverejniť vaše osobné údaje:

 • na základe súdneho príkazu alebo žiadosti o spoluprácu zo strany regulačného, exekútorského alebo iného štátneho úradu, na zriadenie alebo uplatňovanie našich zákonných práv, na bránenie našich právnych nárokov, alebo na iné účely, ktoré môžu byť potrebné v zmysle platných zákonov a/alebo predpisov,
 • keď sa domnievame, že takéto zverejnenie je vhodné a primerané na účely vyšetrovania, zabránenia alebo vznesenie žaloby pokiaľ ide podozrenie z páchania trestnej činnosti, podvodu alebo iného protiprávneho konania, na ochranu práv a majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Global Payments, jej zákazníkov, dodávateľov alebo iných a
 • obstarávateľom a, podliehajúc miestnym právnym predpisom, perspektívnym obstarávateľom v prípade, že spoločnosť Global Payments a/alebo jej globálna pridružená spoločnosť (podľa potreby) disponuje alebo zvažuje predaj ktorejkoľvek časti svojho podniku alebo aktív.

Neuskutočňujeme predaj, zdieľanie, obchodovanie alebo prenajímanie vašich osobných údajov iným stranám iným spôsobom než tým, ktorý je uvedený v tejto politike bez predchádzajúceho súhlasu alebo dohody so zákazníkom, pričom za predpokladu, že sa obrátite na spoločnosť Global Payments na odporúčanie tretej strany, ako nezávislým poskytovateľom služieb, môžeme zdieľať takéto informácie s takouto treťou stranou v súlade s našimi obchodnými vzťahmi s vami a danou treťou stranou. Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami (vrátane zverejnení a prevodov)

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme vymenovať pridruženú spoločnosť, aby spracovala vaše osobné údaje v úlohe poskytovateľa služieb vo vašom mene. To sa môže stať v prípade, že napríklad, umožníme zákazníkom prístup k elektronickým výkazom svojich účtov. V takom prípade, ak je takáto služba spoplatnená, zákazníci nám uhradia za online službu, ale môže to byť pridružená spoločnosť, ktorá spracuje príslušné osobné údaje. Vo väčšine prípadov budeme aj naďalej niesť zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov v zmysle platných zákonov o ochrane osobných údajov. Prihlasovacie údaje a vaša zodpovednosť

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje, ktoré môžu byť potrebné na nastavenie a správu vášho prihlásenia a používania prihlasovacieho zariadenia dostupného na našej webovej stránke. Budeme používať súbory cookies na zapamätanie si zariadenia alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup k tejto webovej stránke (pozri „Cookies“ nižšie). Vezmite prosím na vedomie, že ak vás kontaktujeme, nikdy si od vás nebudeme pýtať vaše heslo cez email, SMS alebo telefonicky. Ak sa rozhodnete využívať zariadenie na prihlásenie sa k tejto webovej stránke, budete musieť dodržať prihlasovací bezpečnostný protokol týkajúci sa vášho užívateľského mena (vašej súčasnej emailovej adresy) a hesla, ktoré sa tiež označujú ako „prihlasovacie údaje“:

 • uchovávajte svoje prihlasovacie údaje vždy tajné a zabezpečené a neoznamujte ich inej osobe a neoprávňujte inú osobu, aby ich používala,
 • nepíšte ich na papier a ani ich neukladajte do žiadneho softvéru a nepoužívajte funkciu uloženia hesla,
 • zničte akékoľvek oznamy od nás, ktoré obsahujú vaše prihlasovacie údaje hneď potom, ako ste ich prečítali a zapamätali si ich,
 • v prípade, že sa dozviete alebo budete mať podozrenie, že vaše prihlasovacie údaje boli stratené alebo zneužité alebo zverejnené inej osobe, okamžite informujte spoločnosť Global Payments na emailovej adrese uvedenej vyššie,
 • nenechávajte svoj počítač alebo iné zariadenie bez dozoru počas vášho prihlásenia k našej webovej stránke a nenechajte inú osobu používať váš počítač alebo iné zariadenie, kým sa neodhlásite z našej webovej stránky a
 • vyvíjajte osobitnú pozornosť, ak sa prihlasujete k našej webovej stránke z verejného alebo zdieľaného počítača a uistite sa, že ostatné osoby nemôžu vidieť vaše prihlasovacie údaje.


 Vaše preferencie

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme používať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich priamych marketingových produktoch a službách či produktoch a službách našich pridružených spoločností a tretích strán, pričom môžeme povoliť týmto pridruženým spoločnostiam a tretím stranám, aby vám sami zasielali takéto marketingové materiály. Náš priamy marketing pozostáva z emailového, telefonického, poštového alebo SMS kontaktu, podľa potreby. Okrem toho spoločnosť Global Payments môže poskytovať priame marketingové informácie a autorizovať iných, aby tak urobili na základe príslušných zmlúv so zákazníkmi.

Podnikáme kroky, aby náš priamy marketing zaslaný elektronickou formou ste mohli kedykoľvek jednoducho zastaviť v súlade s platnými zákonmi. Napríklad, v emailoch vždy uvádzame odkaz, pomocou ktorého sa môžete odhlásiť od dostávania ďalších ponúk. Okrem toho potrebujeme váš súhlas na priamy marketing v zmysle platných zákonov, a v prípade, že nám takýto súhlas dáte, budete mať vždy možnosť ho neskôr zrušiť. Získavanie záznamu prístupov k vašim osobným údajom

Môžete od nás získať právo na vytváranie kópií vášho prístupu k vašim osobným údajom. Obráťte sa na nás pre viac informácií. Za túto službu od vás môžeme požadovať malý poplatok v súlade s platnými zákonmi. Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie sú nesprávne alebo nepravdivé a je nutné ich aktualizovať, čo najskôr nás o tom informujte. Anonymizácia a agregácia údajov

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme anonymizovať alebo agregovať vaše osobné údaje tak, aby vás nebolo možné identifikovať na účely použitia anonymizovaných alebo agregovaných údajov, napríklad na účely štatistickej analýzy alebo správy údajov, vrátane analýzy trendov či aktuárskych výpočtov, aby sme dokázali prispôsobiť naše produkty a služby a vyhodnocovať riziká a analyzovať náklady a poplatky týkajúce sa našich produktov a služieb. Môžeme zdieľať anonymizované alebo agregované údaje s našimi globálnymi pobočkami a ostatnými tretími stranami. Táto politika neobmedzuje spoločnosť Global Payments používať alebo zdieľať akékoľvek neosobné, agregované, odvodené alebo anonymizované údaje (t.j. objemy, súčty, priemery, atď.). Záväzok k bezpečnosti, ochrane a normám

Berieme vážne našu zodpovednosť chrániť bezpečnosť a súkromie informácií, ktoré získavame od vás prostredníctvom našej webovej stránky. Udržiavame administratívne, technické a fyzické ochranné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej stránky voči náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zásahom, zničeniam, stratám, úpravám, prístupom, zverejneniam alebo použitiam.

Akýkoľvek podozrivý pokus o narušenie alebo porušenie našich politík a postupov alebo o zapojenie sa do akéhokoľvek neoprávneného konania zahŕňajúceho naše informačné systémypovažujeme za potenciálnu trestnú činnosť. Podozrenie zo zneužitia počítačových systémov bude hlásené príslušným orgánom.

Vezmite prosím na vedomie, že komunikácia cez internet, napr. cez email, nie je bezpečná. Snažíme sa zabezpečiť maximálnu ochranu dôverných informácií a osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky v súlade s našimi povinnosťami a v zmysle platných zákonov. Avšak, ako u každého prevádzkovateľa webových stránok, nie je možné zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov prenášaných cez webové stránky. IP adresy

IP adresa je číslo, ktoré identifikuje počítač alebo iné zariadenie použité na prístup na internet. Zvyčajne webový server automaticky zhromažďuje IP adresy a používa ich na správu webových stránok. IP adresy sa používajú v spojení so súbormi „cookies“ na účely zapamätania si počítačov a iných zariadení používaných na prístup k tejto webovej stránke. Pre viac podrobností pozri „Cookies“ nižšie.

  Cookies

„Cookie“ je textový súbor, ktorý webová stránka zasiela do počítača návštevníka alebo iného zariadenia použitého na zobrazenie webovej stránky, ktorá jednoznačne identifikuje prehliadač návštevníka alebo ukladá informácie alebo nastavenia do prehliadača. Táto webová stránka používa len také cookies, ktoré sú absolútne nevyhnutné na správnu funkcionalitu tejto webovej stránky a na zistenie toho, ako návštevníci využívajú túto webovú stránku („výkonnostné cookies“) a na umožnenie toho, aby si webová stránka „zapamätala“ počítače a zariadenia, prispôsobila sa na obsah a preferencie užívateľa („funkčné cookies“). Okrem toho môžu byť cookies použité na určenie povahy našich návštevníkov, na základe čoho môžeme lepšie prispôsobiť obsah našej webovej stránky a cieliť našu reklamu („demografické cookies“), ktorá sa im zobrazuje počas návštevy našej webovej stránky a iných webových stránok („záujmové cookies“), v každom prípade za použitia anonymných odkazov a nie osobných údajov. Dodatočné informácie o typoch cookies sú uvedené nižšie.


Klasifikácia cookies

Cookies je možné klasifikovať podľa trvania a zdroja:

 • Trvanie. Táto webová stránka využíva „dočasné“ a „trvalé“ cookies. „Dočasné“ cookies platia len počas pripojenia na webovej stránke a po opustení stránky sú zničené. „Trvalé“ cookies si vás zapamätajú aj počas nasledujúcich návštev. „Trvalé“ cookies sa nevymažú ani vtedy, keď zatvoríte svoj prehliadač a ostanú vo vašom počítači alebo inom zariadení, pokiaľ ich nedeaktivujete (pozri nižšie ako vypnúť súbory cookies). „Trvalé“ cookies zahŕňajú „záujmové“ cookies a „demografické“ cookies.
 • Zdroj.Cookies môžu byť „prvej strany“ alebo „tretej strany“, čo znamená, že buď boli vytvorené v mene spoločnosti Global Payments alebo v mene tretej strany, ako prevádzkovateľa inej webovej stránky. Príkladom cookies tretej strany je to, že naša webová stránka môže obsahovať facebookovú ikonu palec hore, ktorá spustí facebookové cookies. Táto webová stránka môže využívať cookies prvej strany aj tretej strany.

Úloha cookies

Úlohy cookies, ktoré využívame na našej webovej stránke, spadajú do dvoch kategórií:

 • Esenciálne (“nevyhnutné”) cookies. Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli používať našu webovú stránku a používať jej funkcie. Po zatvorení prehliadača sa vymažú.
 • Analytické / výkonnostné cookies. Tieto cookies nám dovolia si zapamätať váš výber a voľby a poskytnúť vám lepší prispôsobený obsah. Napríklad môžeme využiť cookies na to, aby sme si zapamätali váš počítač alebo iné zariadenie, ktoré používate na zobrazenie našej webovej stránky. Tieto funkčné cookies používame na to, aby sme vás mohli spoznať pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť náš obsah a zapamätať si vaše preferencie, ako sú jazyk, text či veľkosť písma.
 • Funkčné cookies. Tieto cookies nám dovolia si zapamätať váš výber a voľby a poskytnúť vám lepší prispôsobený obsah. Napríklad môžeme využiť cookies na to, aby sme si zapamätali váš počítač alebo iné zariadenie, ktoré používate na zobrazenie našej webovej stránky. Tieto funkčné cookies používame na to, aby sme vás mohli spoznať pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť náš obsah a zapamätať si vaše preferencie, ako sú jazyk, text či veľkosť písma.
 • Záujmové a demografické cookies. Tieto cookies používajú anonymné identifikátory na sledovanie užívateľov pri ich používaní webových stránok a prezeraní videí či obsahu, vďaka čomu dokážeme určiť našich návštevníkov a prispôsobiť našu webovú stránku a reklamné prvky na daný typ užívateľov.

Odkazy na a z iných webových stránok, vrátane používania cookies tretími stranami

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom takýto proces prepojenia môže zahŕňať umiestnenie cookies tretích strán na vašom počítači.

Tieto súbory cookies tretích strán nie sú pod našou kontrolou. Mali by ste si prečítať a dozvedieť sa o pravidlách ochrany osobných údajov danej webovej stránky skôr, než kliknete na externý odkaz, ktorý vás presmeruje na externú webovú stránku. Pozri „Externé odkazy“ nižšie.

Typy cookies, ktoré využívame

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn súborov cookies, ktoré môžeme nahrať do vášho počítača alebo iného zariadenia, spolu s ich funkciami, trvaním a zdrojom.

Názov Trvanie Činnosť
__utma 2 roky Tento analytický cookie spoločnosti Google sleduje počet návštev užívateľa danej webovej stránky.
__utmb 30 minút Tieto analytické cookies spoločnosti Google spolupracujú, aby vypočítali množstvo času, ktorý užívateľ strávi prezeraním danej webovej stránky, než ju zavrie..
__utmc Koniec pripojenia
__utmz 6 mesiacov Tieto analytické cookies spoločnosti Google sledujú vyhľadávací nástroj, pomocou ktorého sa užívateľ dostal na túto webovú stránku a aké vyhľadávacie výrazy pri tom použil.
__utmv 2 roky Tieto analytické cookies spoločnosti Google sledujú správanie užívateľov a merajú výkon webovej stránky. Tieto cookies nám umožnia zapamätať si preferencie užívateľa.
sc_analytics_global_cookie 10 rokov Tieto analytické cookies sa používajú na identifikáciu opätovných návštev od jedného užívateľa a sledovanie správania sa na webovej stránke.
Sc_analytics_session_cookie Koniec pripojenia


Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa vlastné cookies na analýzu toho, ako vy a ostatní užívatelia využívate túto webovú stránku. Informácie vytvárané touto službou o vašom používaní tejto webovej stránky (čo môže obsahovať informácie o vašej IP adrese, internetovom prehliadači a jazyku, preferenciách, časových údajoch vášho pripojenia a údajoch o ostatných webových stránkach, z ktorých ste prešli na túto webovú stránku) budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania tejto webovej stránky, vytvárania prehľadov o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie iných služieb týkajúcich sa činnosti na webovej stránke a používania internetu. Spoločnosť Google môže preniesť tieto informácie na tretie strany, ak je to požadované v zmysle zákona alebo v prípade, že takéto tretie strany majú narábať s takýmito údajmi v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré o vás vedie. Používanie cookies môžete zablokovať pomocou vhodných nastavení vo vašom prehliadači, berte však prosím na vedomie, že bez cookies nebude možné využívať množstvo funkcií našej webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas so spracovaním údajov o vás zo strany spoločnosti Google, a spôsobom a na účel uvedený vyššie.

Aby vás nebolo možné sledovať službou Google Analytics, navštívte stránku Google Analytics.

Demografické a záujmové cookies

Táto webová stránka využíva demografické a záujmové cookies, ktoré patria medzi cookies služby Google Analytics. Na realizáciu demografických a záujmových funkciíinštaluje Google vlastné reklamné cookies a anonymné identifikátory, ktoré získavajú údaje o návštevnosti na tejto a iných webových stránkach. Nikdy nezlučujeme osobné informácie s neosobnými informáciami získanými pomocou demografických a záujmových cookies služby Google Analytics. Získané údaje z demografických a záujmových cookies (v kombinácii s ostatnými cookies služby Google Analytics uvedených v tomto dokumente) používame vždy výlučne na:

 • určenie, či máme na niektorých stránkach väčšiu návštevnosť než na iných, napríklad pri použití mobilného zariadenia, aby sme dokázali prispôsobiť tieto stránky pre dané zariadenia,
 • určenie, či táto webová stránka alebo niektoré jej časti sú populárnejšie než iné v určitých geografických oblastiach alebo v určitej demografickej skupine, aby sme mohli prispôsobiť tieto stránky danej skupine užívateľov,
 • na rozpoznanie preferencií užívateľa, zlepšenie webovej stránky a vybratie takého obsahu a reklamy, ktoré daný užívateľ preferuje na základe jeho histórie vyhľadávania na internete.
 • na dodanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre užívateľov a ich záujmy a
 • • na oslovenie užívateľov, ktorí by mohli mať záujem o podobné produkty a služby, ktoré ponúkame, vrátane toho, keď títo užívatelia prehliadajú iné webové stránky, používajú aplikácie alebo prezerajú videá na základe svojich záujmov odvodených z ich histórie vyhľadávania.

Ak užívateľ navštívi túto stránku alebo inú webovú stránku, Google uloží číslo do jeho prehliadača použitím cookies, aby si zapamätal jeho návštevu. Toto číslo jednoznačne identifikuje webový prehliadač v konkrétnom počítači alebo inom zariadení, ale nie o konkrétnej osobe. Prehliadače môžu byť spojené s demografickou kategóriou, ako je pohlavie, vek alebo rodinný stav, na základe navštívených webových stránok. Užívatelia môžu upraviť svoje navrhované demografické kategórie na stránke: www.google.com/settings/ads.

Ak užívateľ navštívi túto alebo inú webovú stránku, Google použije súbory cookies, aby zobrazil kontextuálne relevantné reklamy. Google využíva hlavné témy zo stránok (vrátane frekvencie návštev a iné faktory), rovnako ako aj údaje od tretích strán, na spojenie záujmov s anonymnými cookies daného užívateľa. Google môže používať informácie, ktoré užívateľ poskytne iným webovým stránkam o svojom pohlaví, veku a iných demografických alebo záujmových informáciách. Google môže využívať údaje o návštevách užívateľa alebo údaje tretích strán na vyvodenie týchto informácií.

Napríklad, v prípade, že užívateľ navštevuje také webové stránky, ktorých väčšina návštevníkov sú ženy (na základe agregovaných údajov získaných z prieskumu návštevnosti danej webovej stránky), Google môže priradiť do cookies daného užívateľa, že sa jedná o ženu. Táto informácia môže byť ďalej použitá na prispôsobenie reklamného obsahu na daného užívateľa.

Užívatelia sa môžu odhlásiť z demografických a záujmových cookies služieb Google Analytics prostredníctvom nastavení Google Ads tu, nainštalovaním si aplikácie Google Analytics Opt-Out Browser Add-on alebo prejdením na stránku odhlásenia zo služby Google Analytics tu.

Ako odstrániť alebo blokovať cookies

Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať kedykoľvek si želáte zmenou nastavení vášho prehliadača. Kliknite na „Pomocníka“ na paneli s nástrojmi vášho prehliadača, kde nájdete ďalšie pokyny alebo si prečítajte sprievodcu pre správu súborov cookies, ktorá bola vypracovaná Združením pre internetovú reklamu IAB – www.allaboutcookies.org. Ak vymažete alebo zablokujete cookies, niektoré funkcie na tejto webovej stránke nemusia správne fungovať. Niektoré prehliadače majú funkciu „nesledovať“, ktorá umožňuje upozorňovať na webové stránky, ktoré si neželáte, aby sledovali vašu online aktivitu. V súčasnosti naša webová stránka nereaguje na žiadosť prehliadača „nesledovať“. Spoločnosť Global Payments môže poskytovať odkazy na tejto webovej stránke na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Neschvaľujeme a neposkytujeme žiadne záruky akéhokoľvek typu týkajúce sa obsahu týchto webových stránok alebo produktov a služieb ponúkaných na takýchto webových stránkach. Nedávame žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa používania takýchto webových stránok. Vezmite na vedomie, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľov takýchto webových stránok. Odporúčame našim užívateľom, aby sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov takýchto stránok predtým, než si ich otvoria vo svojom prehliadači. Táto politika sa týka výlučne informácií, ktoré my zhromažďujeme. Mali by ste si prečítať ostatné príslušné politiky a pravidlá ochrany osobných údajov predtým, než navštívite akékoľvek iné webové stránky. Zmeny a aktualizácie

Z času na čas môžeme túto politiku aktualizovať. Nie vždy nevyhnutne upozorníme na zmenu tejto politiky, a preto vás prosíme, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a opätovne sa oboznamovali s touto politikou, aby ste sa dozvedeli o prípadných zmenách. V prípade, že ideme zaviesť významné zmeny tejto politiky, vrátane toho, ako využívame súbory cookies, môžeme vás na to upozorniť, napríklad zobrazením upozornenia na titulnej stránke, ktoré môžu všetci návštevníci zbadať pri svojej ďalšej návšteve Deti

Táto webová stránka nie je určená pre deti. Nepožadujeme a vedome neprijímame žiadne osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste mladší ako 18 rokov, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku. Špecifické informácie pre danú oblasť

Užívatelia z nasledujúcich regiónov a krajín by si mali prečítať sekcie nižšie, ktoré obsahujú dodatočné informácie o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súkromia v jednotlivých krajinách. V prípade rozporu medzi informáciami vyššie a sekciami nižšie, sekcie nižšie majú prednosť pre dané krajiny a regióny.

Užívatelia z Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné informácie môžu byť spracované v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), v ktorých nemusia platiť zákony o ochrane osobných údajov v rovnakom rozsahu ako tie, ktoré platia v rámci EHP. To zahŕňa aj prevody medzi spoločnosťou Global Payments a jej globálnymi pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami tak, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch (podľa potreby). Príslušné spoločnosti Global Payments prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov zozbieraných prostredníctvom tejto webovej stránky v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Európska únia: Identifikácia kontrolóra údajov

Príslušné dcérske spoločnosti Global Payments vo vašej krajine budú niesť zodpovednosť za ochranu osobných údajov v zmysle platných zákonov o ochrane osobných údajov v danej krajine, ktoré využije na svoje vlastné účely. V prípade, že spoločnosť Global Payments Inc. alebo jej dcérska spoločnosť použije vaše osobné údaje na vlastné účely, napríklad, aby vám mohla poskytnúť platobné služby, bude tento subjekt takisto niesť zodpovednosť za ochranu osobných údajov v zmysle platných zákonov. Nižšie je uvedený zoznam dcérskych spoločností Global Payments, podľa krajiny v Európskej únii, ktoré nesú zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Zoznam všetkých ostatných dcérskych spoločností Global Payments vo všetkých ostatných krajinách, ktoré môžu využívať vaše osobné údaje na vlastné účely, je dostupný na vyžiadanie.Krajine Dcérska spoločnosť
Česká republika Global Payments Europe, s.r.o.
Česká republika Global Payments s.r.o.
Slovensko Global Payments s.r.o., organizačná zložka
Rumunsko Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Malta Global Payments Limited
Španielsko Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Veľká Británia GPUK LLP(1)

(1) Zapísané v úrade komisára pre informácie vo Veľkej Británii, ako spracovatelia údajov, pod značkou Z1374314.


Austrália

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 1988 (Cth) („austrálsky zákon“) máte právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov a (iii) podať sťažnosť voči nám za porušenie Princípov austrálskeho zákona o ochrane osobných údajov (v zozname 1 austrálskeho zákona) alebo iného kódexu APP. Všetky sťažnosti alebo žiadosti o prístup alebo opravu osobných údajov budeme riešiť v súlade s našimi povinnosťami a záväzkami vyplývajúcimi z tohto zákona. Všetky sťažnosti budú brané vážne a budú posudzované príslušným personálom s cieľom nájsť včasné a uspokojivé riešenie v súlade so zákonom.

Kalifornia

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás požiadať, aby sme nezdieľali a nepoužívali vaše osobné údaje niektorými našimi pobočkami a inými tretími stranami na reklamné účely prostredníctvom emailovej adresy: privacy@globalpay.com.