Prohlášení o ochraně informací

Účinné od 3. března 2015

Společnost Global Payments plně respektuje vaše obavy týkající se ochrany informací. Následující prohlášení se vztahují k používání cookies, shromažďování údajů, bezpečnosti informací a pravidel zachovávání mlčenlivosti, která platí pro všechny uživatele těchto internetových stránek. Pro účely těchto Pravidel ochrany informací a používání cookies odkazují výrazy „Global Payments“, „nás“ a „společnost“ dle kontextu na společnost Global Payments Inc. a její dceřiné společnosti. Naše postupy spojené z dodržování důvěrnosti informací a s jejich ochranou se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit, aby byly zohledněny místní zvyklosti a zákonné požadavky. Podrobnosti najdete v oddíle „Informace specifické pro určité regiony“ níže. Prosím, tato pravidla si pozorně přečtěte. Pokud máte jakékoli dotazy, napište nám prosím na adresu privacy@globalpay.com.

Společnost Global Payments poskytuje platební produkty a služby obchodním společnostem i nekomerčním organizacím. K těmto produktům a službám patří zpracování plateb platebními kartami, proplácení šeků, služby spojené s přístupem k hotovosti, správa, řízení a podpora terminálů na prodejních místech, účetnictví pro obchodníky a převod peněz. V rámci funkce spojené se zpracováním plateb běžně shromažďujeme a uchováváme osobní údaje o našich zákaznících a třetích stranách, s nimiž naši zákazníci vstupují do obchodního styku. Pro naše zákazníky jsou informace o zveřejňování, převádění a dalším zpracovávání osobních údajů, jakožto součásti naší funkce zpracování plateb, uvedeny v dokumentaci, kterou zákazníkům poskytujeme při zahajování spolupráce a která překračuje rozsah těchto pravidel, jež se týkají pouze informací shromažďovaných naší společností prostřednictvím těchto internetových stránek.


Když zvolíte jeden z níže uvedených odkazů, dostanete se do příslušného oddílu:

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Prostřednictvím těchto internetových stránek můžeme, za předpokladu, že máme váš souhlas, pokud to požadují zákony, shromažďovat následující osobní údaje, jsou-li relevantní a jestliže nám je dobrovolně poskytnete (nejedná se o úplný seznam):

 • jméno a kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a poštovní adresy,
 • vaše uživatelské jméno (v této chvíli vaše emailová adresa) a heslo, které použijete k přihlášení se na tyto internetové stránky (viz oddíl „Přihlašovací údaje a vaše povinnosti“ níže),
 • produkty a související služby, které vás zajímají, v návaznosti na to, nakolik jsou relevantní s ohledem na vaše preference (viz oddíl „Nastavení vašich preferencí“ níže),
 • informace, které poskytnete, pokud nahlašujete výskyt problému s našimi stránkami,
 • záznamy veškeré případné korespondence mezi námi a vámi.


 Jak nakládáme se získanými osobními údaji

Za předpokladu, že máme váš souhlas, pokud to vyžadují zákony, můžeme vaše osobní údaje použít k následujícím účelům (nejedná se o úplný seznam):

 • k tomu, abychom se s vámi spojili v souvislosti s libovolnými dotazy z vaší strany, nebo abychom splnili požadavek, např. žádost o poskytnutí informací o našich produktech a službách,
 • k zajištění vaší maximální spokojenosti s používáním těchto stránek a k personalizaci jejich používání,
 • ke zkvalitňování našich produktů a služeb a pro účely vývoje nových produktů a služeb,
 • k vedení interních záznamů a ke správě záznamů,
 • pro účely statistické analýzy (viz oddíl „Anonymizace a agregování údajů“ níže),
 • k tomu, abychom se s vámi spojili prostřednictvím emailu, pokud jste o příslušnou službu požádali, a k zasílání elektronického zpravodaje nebo jiných aktuálních informací, sdělení či publikací,
 • pro účely přímého marketingu za předpokladu, že jsme získali váš souhlas, pokud to požadují zákony (viz oddíl „Nastavení vašich preferencí“ níže),
 • k tomu, abychom mohli nastavit a spravovat vaše přihlašování a používání přihlašovací funkce, která je k dispozici na těchto internetových stránkách,
 • v zájmu zajištění dodržování příslušných zákonů a předpisů a dalších postupů požadovaných příslušnými zákony a předpisy.


 Jak nakládáme se získanými osobními údaji

Naše nadnárodní společnost má své ústředí ve Spojených státech a dceřiné podniky a přidružené společnosti v různých zemích celého světa. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny příjemcům, kteří se nacházejí mimo vaši zemi, včetně našich globálních dceřiných podniků a přidružených subjektů (viz oddíl „Náš vztah s přidruženými subjekty“ níže) a dalších typů třetích stran, které nám pomáhají s naším podnikáním, a to za předpokladu, že máme váš souhlas, pokud to vyžadují zákony. K těmto typům třetích stran mohou patřit distributoři našich produktů a služeb, poskytovatelé služeb, které si najímáme, aby naším jménem plnili určité funkce nebo aby nám poskytovali své služby včetně, mimo jiné, subjektů poskytujících právní, účetní, auditorské, poradenské a další odborné služby, a poskytovatelů dalších služeb, které souvisejí s naším podnikáním. Část našich služeb může být poskytována organizacemi, s nimiž má společnost Global Payments uzavřen smluvní vztah, včetně dílčích dodavatelů, a vaše osobní údaje tedy mohou být zpřístupněny i jim. Přijímáme opatření zaměřená na zajištění toho, že všechny tyto osoby budou vaše osobní údaje, které jim zpřístupníme, zpracovávat jedině za účelem dodání jejich služeb a za žádným jiným účelem.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit s cílem získat obchodní a úvěrové informace, které potřebujeme k uzavření, vedení či prodloužení smluv se zákazníky, je-li to nezbytné v zájmu poskytnutí libovolné ze služeb, o které zákazník požádal, v zájmu dodržení pravidel a předpisů libovolné ze sítí kreditních či debetních karet nebo pro jiné účely v souladu s těmito pravidly.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpřístupnit:

 • v reakci na soudní příkaz nebo žádost o spolupráci ze strany regulačního úřadu, orgánu činného v trestním řízení nebo jiného vládního orgánu, v zájmu uplatnění našich zákonných práv, při domáhání se právních nároků nebo v jiných situacích, kdy je to vyžadováno nebo povoleno příslušnými zákony nebo předpisy,
 • v případech, kdy se domníváme, že zpřístupnění těchto údajů je vhodné v souvislosti se snahou o prošetření protiprávní aktivity, podvodu nebo jiného nekalého jednání, o předcházení takovým aktivitám či podvodům a o přijetí opatření spojených s takovými aktivitami či podvody a se snahou chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Global Payments, jejích zákazníků, pracovníků, dodavatelů a dalších osob,
 • nakupujícím a potenciálním nakupujícím, za předpokladu, že to požadují místní právní předpisy, v případě, že společnost Global Payments, případně její globální přidružené společnosti prodávají libovolný ze svých podniků nebo aktiv nebo zvažují jejich prodej.

Vaše osobní údaje neprodáváme dalším osobám, nesdílíme je a neobchodujeme s nimi s dalšími osobami ani je dalším osobám nepůjčujeme způsobem, který by se lišil od způsobu popsaného v těchto pravidlech, sjednaného smluvně s našimi zákazníky nebo jinak s jejich souhlasem; za předpokladu, že vám služby společnosti Global Payments doporučila třetí strana, například jiný nezávislý poskytovatel služeb, můžeme sdílet osobní údaje s touto třetí stranou v souladu s podmínkami našeho obchodního vztahu s vámi a s danou třetí stranou. Náš vztah s přidruženými společnostmi (včetně zpřístupňování a přenosu informací)

Za předpokladu, že získáme váš souhlas, je-li to vyžadováno zákony, můžeme určit přidruženou společnost, která bude zpracovávat osobní údaje v roli poskytovatele služby pro naši společnost a jejím jménem. Jedná se o situace, kdy například zákazníkům povolíme přístup k elektronickým výpisům z jejich účtů. Jestliže se za takový přístup platí poplatek, zákazník sice zaplatí za online přístup k výpisům nám, ale tím, kdo zpracovává příslušné osobní údaje, může být přidružená společnost. Ve většině případů zůstává naše společnost odpovědná za takové zpracovávání vašich osobních údajů přidruženým subjektem v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů. Přihlašovací údaje a vaše povinnosti

ZZa předpokladu, že získáme váš souhlas, pokud je to vyžadováno zákony, budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje za účelem toho, abychom mohli nastavit a spravovat vaše přihlašování a používání přihlašovací funkce, která je k dispozici na těchto internetových stránkách. Použijeme „cookies“, abychom si „pamatovali“ počítač nebo jiné zařízení, které používáte k návštěvě těchto internetových stránek (viz oddíl „Cookies“ níže). Mějte prosím na paměti, že pokud se s vámi spojíme, nikdy po vás nebudeme v nevyžádaném emailu, zprávě nebo v rámci telefonického hovoru požadovat vaše heslo. Pokud se rozhodnete použít přihlašovací funkci, která je k dispozici na těchto stránkách, jste povinni dodržovat v souvislosti s vaším uživatelským jménem (aktuálně s vaší emailovou adresou) a heslem, které jsou označovány jako „přihlašovací údaje“, následující bezpečnostní postupy:

 • své přihlašovací údaje nikomu neprozrazujte, zajistěte, aby byly neustále v bezpečí, a neposkytujte je žádné jiné osobě ani nikomu jinému nedovolte, aby je použil,
 • své přihlašovací údaje si nezapisujte ani nepoznamenávejte žádným jiným způsobem, ani je neukládejte pomocí žádného softwaru, včetně funkce ukládání hesel,
 • hned po přečtení zničte veškerá případná oznámení od nás, která se týkají vašich přihlašovacích údajů,
 • pokud zjistíte nebo jestliže máte důvod domnívat se, že vaše přihlašovací údaje se ztratily nebo k nim získal přístup někdo další kromě vás nebo je někdo další kromě vás viděl, okamžitě o tom prostřednictvím emailové adresy uvedené výše informujte společnost Global Payments,
 • pokud používáte přihlašovací funkci, která je k dispozici na těchto internetových stránkách, nenechávejte svůj počítač nebo jiné zařízení bez dozoru, ani nedovolte nikomu jinému, aby použil váš počítač nebo jiné zařízení, pokud a dokud se neodhlásíte,
 • buďte velmi obezřetní, když přihlašovací funkci, která je k dispozici na těchto stránkách, používáte na veřejném nebo sdíleném počítači a ověřte si, že vaše přihlašovací údaje nemůže vidět nikdo jiný.


 Nastavení vašich preferencí

Za předpokladu, že získáme váš souhlas, pokud je to vyžadováno zákony, můžeme vaše osobní údaje použít k tomu, abychom vám formou přímého marketingu doručili informace o našich produktech a službách i o produktech a službách nabízených našimi globálními přidruženými subjekty a třetími stranami, a můžeme těmto přidruženým subjektům a třetím stranám dovolit, aby vám samy zasílaly materiály pro svůj vlastní přímý marketing. Svůj přímý marketing můžeme realizovat s využitím emailu, telefonu, poštovních zásilek nebo SMS zpráv nebo s využitím jiných relevantních metod. Společnost Global Payments může navíc poskytovat informace formou přímého marketingu a povolit ostatním, aby tak činili v míře, v jaké to umožňují příslušné smlouvy s našimi zákazníky.

Naše společnost přijme opatření k zajištění toho, že veškerý přímý marketing od nás, který je zasílán elektronickými prostředky, vám bude v souladu s příslušnými zákony umožňovat snadné zrušení další komunikace s námi. V emailech vám například nabídneme odkaz „odhlásit se“ nebo emailovou adresu, na kterou můžete odeslat svou žádost o zrušení další komunikace. Pokud budeme v souladu s příslušnými zákony potřebovat váš souhlas se zasíláním informací formou přímého marketingu a vy nám svůj souhlas poskytnete, můžete si své rozhodnutí kdykoli rozmyslet. Získávání kopií vašich osobních údajů nebo přístupu k nim a jejich aktualizace

Máte právo získat od nás kopie vašich osobních údajů nebo přístup k nim. Máte-li zájem o další podrobnosti, spojte se s námi prosím. V souladu s příslušnými zákony můžeme za tuto službu požadovat drobný poplatek. Jestliže se domníváte, že některé z informací, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné a měly by být aktualizovány, informujte nás o tom prosím co nejdříve. Anonymizace a agregování údajů

Za předpokladu, že získáme váš souhlas, pokud je to vyžadováno zákony, můžeme vaše osobní údaje anonymizovat a agregovat tak, aby vás na jejich základě nebylo možné identifikovat a takto anonymizované a agregované údaje použít například pro účely statistické analýzy a správy, včetně analýzy trendů, k provádění pojistně-matematických operací, k uzpůsobování produktů a služeb na míru a k vyhodnocování rizik a analyzování nákladů a poplatků, které se týkají našich produktů a služeb. Anonymizované nebo agregované údaje můžeme sdílet s našimi globálními přidruženými subjekty a s dalšími třetími stranami. Tato pravidla nezakazují společnosti Global Payments používání nebo sdílení jakýchkoli jiných než osobních sumarizovaných, odvozených, anonymizovaných nebo agregovaných údajů (tzn. objemů, součtů, průměrů apod.). Zajištění bezpečnosti, mlčenlivosti a dodržování standardů

Svou povinnost chránit bezpečí a důvěrnost informací, které získáváme prostřednictvím těchto internetových stránek, bereme naprosto vážně. Používáme administrativní, technické a fyzické ochranné prvky a opatření, jejichž úkolem je chránit osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto stránek, před náhodným, protiprávním nebo neoprávněným poškozením, upravením, zpřístupněním nebo zveřejněním a před ztrátou.

Veškerá podezření spojená s pokusem o narušení našich pravidel a postupů nebo s pokusem o provedení libovolného druhu neoprávněného úkonu, který je spojen s našimi informačními systémy, jsou považována za možnou trestnou činnost. Případy, kdy existuje podezření na páchání škod s použitím počítače, mohou být nahlášeny příslušným orgánům.

Mějte prosím na paměti, že sdělení zasílaná prostřednictvím internetu, jako jsou emaily, nejsou bezpečná. Naší snahou je zabezpečit všechny důvěrné informace a osobní údaje, které jsou nám poskytovány prostřednictvím těchto stránek, v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z příslušných zákonů a předpisů. Jako žádný jiný provozovatel internetových stránek však ani my nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli dat přenášených prostřednictvím těchto stránek. IP adresy

IP adresou se rozumí číslo, které je schopno identifikovat počítač nebo jiné zařízení použité k přístupu na internet. Webový server zpravidla automaticky shromažďuje IP adresy a používá je ke spravování stránek. IP adresy se používají společně s cookies k „zapamatování si“ počítačů nebo jiných zařízení, která jsou použita k přístupu na tyto internetové stránky. Podrobnosti najdete v oddíle „Cookies“ níže.

  Cookies

„Cookie“ je textový soubor, který internetové stránky posílají do počítače nebo jiného zařízení návštěvníka stránek, které je připojeno k internetu, s cílem identifikovat prohlížeč návštěvníka nebo uložit informace či nastavení prohlížeče. Tyto internetové stránky používají cookies, které jsou naprosto nezbytné k zajištění fungování funkcí stránek, cookies spojené s výkonem, abychom věděli, jak návštěvníci naše stránky používají, a cookies spojené s funkcionalitou, které internetovým stránkám umožňují „zapamatovat si“ počítač nebo jiné zařízení, personalizovat obsah stránek a přizpůsobit je tak, aby jejich používání vyhovovalo konkrétnímu uživateli. Cookies nám mohou rovněž pomoci definovat naše návštěvníky, abychom mohli na těchto stránkách provést náležité změny („demografické“ soubory cookies) a zacílit reklamu na uživatele, když si prohlížejí tyto nebo jiné internetové stránky (cookies „informující o zájmech návštěvníka“), vždy ovšem na základě anonymních identifikátorů, nikoli osobních údajů. Další informace o druzích souborů cookies, které používáme, jsou uvedeny níže.


Klasifikace souborů cookies

Cookies lze rozdělit do skupin podle doby životnosti a zdroje:

 • Doba životnosti. Tyto internetové stránky používají „dočasné“ a „trvalé“ soubory cookies. „Dočasné“ soubory cookies jsou zničeny ve chvíli, kdy zavřete prohlížeč a ukončíte svou „aktivní relaci“, během níž jste navštívili tyto stránky. „Trvalé“ soubory cookies si vás pamatují i při následných návštěvách. „Trvalé“ cookies se v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč, nesmažou, ale zůstávají ve vašem počítači nebo jiném zařízení, dokud je nevymažete (o tom, jak cookies vymazat, si můžete přečíst níže). K „trvalým“ souborům cookies patří cookies „informující o zájmech“ a „demografické“ cookies.
 • Zdroj. Soubory cookies mohou být cookies „první strany“ nebo „třetích stran“, což znamená, že jsou vydávány společností Global Payments nebo jejím jménem, nebo externím provozovatelem jiných internetových stránek. Jako příklad souboru cookies třetí strany můžeme uvést facebookové tlačítko „líbí se mi“ („like“), které může být uvedeno na našich stránkách a které vytvoří soubor cookies čitelný pro Facebook. Tyto internetové stránky používají jak cookies první strany, tak cookies třetích stran.

Funkce cookies

Soubory cookies, které používáme na těchto stránkách, patří do následujících kategorií:

 • Základní („naprosto nezbytné“) cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli na těchto stránkách pohybovat a používat jejich prvky. V okamžiku, kdy zavřete prohlížeč, jsou vymazány.
 • Analytické cookies/ cookies spojené s výkonem. Tyto cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak návštěvníci stránky používají. Umožňují nám rozpoznat návštěvníky, sledovat jejich počet a zjistit, jak se po stránkách pohybují. Více podrobností najdete v oddíle „Služba Google Analytics“ níže.
 • Cookies spojené s funkcionalitou. Díky těmto cookies si pamatujeme vaše volby na stránkách a můžeme jednotlivé prvky upravit tak, aby byly více personalizované. Můžeme například použít cookies, abychom si „pamatovali“ počítač nebo jiné zařízení, které používáte k přístupu na stránky. Tyto soubory cookies spojené s funkcionalitou používáme, abychom vás poznali, když se na tyto stránky vrátíte. Díky tomu jsme schopni personalizovat pro vás obsah stránek a pamatovat si vaše preference, jako je jazyk, text a velikost písma.
 • Cookies informující o zájmech a demografické cookies. Tyto cookies používají anonymní identifikátory a sledují, jak se uživatelé chovají při prohlížení těchto i dalších internetových stránek, když si prohlížejí videa a obsah. Díky tomu dovedeme definovat své návštěvníky, provádět změny na stránkách a zacílit reklamu na uživatele těchto i dalších internetových stránek.

Odkazy na jiné internetové stránky a z jiných stránek, včetně používání souborů cookies třetími stranami

Tyto internetové stránky mohou být pomocí odkazu propojeny se stránkami třetích stran a součástí tohoto propojení může být umístění souborů cookies třetích stran na váš počítač nebo jiné zařízení.

Nad soubory cookies třetích stran, které jsou použity k jakýmkoli těmto účelům, nemáme žádnou kontrolu. Před tím, než kliknete na externí odkaz, který vás přesměruje z těchto internetových stránek, si, prosím, pozorně přečtěte všechny ostatní příslušné postupy a pravidla týkající se důvěrnosti informací a souborů cookies. Viz oddíl „Externí odkazy“ níže.

Druhy cookies, které používáme

V této tabulce je uveden přehled souborů cookies, které mohou být zaslány na váš počítač nebo jiné zařízení použité k návštěvě těchto internetových stránek, spolu s funkcí těchto cookies, jejich životností a zdrojem.

Název souboru cookie Platnost Funkce
__utma 2 roky Tento analytický soubor cookie společnosti Google sleduje, kolikrát uživatel navštíví konkrétní internetové stránky.
__utmb 30 minut Tyto analytické soubory cookie společnosti Google společně počítají, kolik času stráví uživatelé na internetové stránce při každé relaci.
__utmc konec relace
__utmz 6 měsíců Tento analytický soubor cookie společnosti Google sleduje vyhledávač, ze kterého uživatel vstupuje na internetové stránky a zkoumá, jaké termíny byly při vyhledávání dané stránky zadány.
__utmv 2 roky Tento analytický soubor cookie společnosti Google sleduje chování uživatelů a měří výkon internetových stránek. Toto cookie umožňuje pamatovat si preference uživatelů.
sc_analytics_global_cookie 10 let Tyto analytické soubory cookie se používají k rozpoznání opakovaných návštěv určitého konkrétního uživatele a ke sledování jeho chování na stránkách.
Sc_analytics_session_cookie konec relace


Služba Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá svoje vlastní cookies, které nám pomáhají analyzovat, jak vy a ostatní uživatelé tyto internetové stránky používáte. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto stránek (k nimž může patřit vaše IP adresa, internetový prohlížeč a jazyk, který používáte, preference, datum a čas, kdy jste web navštívili, a internetové stránky, které jste si otevřeli poté, co jste navštívili tyto stránky) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak tyto internetové stránky používáte, k sestavení zpráv o webové aktivitě pro provozovatele internetových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou na stránkách a s používáním internetu. Google smí tyto informace přenést třetím stranám, pokud to vyžadují zákony nebo jestliže takové třetí strany zpracovávají informace pro společnost Google. Společnost Google nepropojí vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání cookies můžete odmítnout tím, že si na svém prohlížeči zvolíte odpovídající nastavení, ovšem mějte prosím na paměti, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat ucelenou škálu funkcí a prvků internetových stránek. Tím, že tyto stránky použijete, dáváte svolení k tomu, aby společnost Google zpracovala údaje o vás způsobem a k účelům popsaným výše.

Pokud si nepřejete být sledování pomocí služby Google Analytics, navštivte Google Analytics.

Demografické soubory cookie a cookies informující o zájmech

Tyto stránky používají v rámci služby Google Analytics demografické soubory cookie a cookies informující o zájmech. Aby mohla společnost Google zajistit fungování demografických prvků a funkcí spojených s informováním o zájmech, instaluje své vlastní reklamní soubory cookies a anonymní identifikátory, které slouží ke shromažďování údajů o pohybu na těchto a dalších internetových stránkách. Osobní údaje uchováváme odděleně od jiných než osobních údajů, které získáme s využitím demografických souborů cookies a souborů cookies informujících o zájmech ze služby Google Analytics. Údaje získané prostřednictvím demografických souborů cookies a souborů cookies informujících o zájmech (v kombinaci s dalšími cookies ze služby Google Analytics, které jsou zde zmíněny) používáme:

 • ke zjištění toho, zda u některých stránek tohoto webu máme větší počet žádostí o soubor z webového serveru (tzv. „hits“), např. když se uživatelé připojí z mobilního zařízení, abychom mohli takové stránky upravit do podoby, která bude pro uživatele příjemná,
 • k určení toho, zda jsou tyto internetové stránky nebo některé jejich části oblíbenější na určitých zeměpisných místech nebo mezi určitou demografickou skupinou, abychom mohli tyto části stránek upravit na míru uživatelům a dopřát jim lepší zkušenost,
 • k seznámení se s preferencemi uživatelů, ke zkvalitňování těchto internetových stránek a k vybírání obsahu a reklamy, které zobrazíme uživatelům na těchto a dalších internetových stránkách v návaznosti na jejich zvyklosti při prohlížení stránek,
 • ke zveřejňování reklam, které jsou pro uživatele relevantnější vzhledem k jejich zájmům a demografickým vlastnostem,
 • k tomu, abychom oslovili uživatele, kteří by mohli mít zájem o produkty a služby podobné těm, které nabízí naše společnost, včetně oslovování uživatelů ve chvíli, kdy si prohlížejí jiné internetové stránky, používají aplikace nebo sledují videa, a to na základě zájmů uživatelů, o kterých jsme se dozvěděli díky sledování jejich aktivity při prohlížení stránek.

Když uživatelé navštíví tyto nebo jiné internetové stránky, Google uloží pomocí souboru cookie do jejich prohlížeče číslo, aby bylo možné si jejich návštěvy zapamatovat. Toto číslo jedinečným způsobem identifikuje webový prohlížeč na konkrétním počítači nebo jiném zařízení, nikoli daného člověka. Prohlížeče mohou být spojeny s určitou demografickou kategorií, jako je pohlaví, věkové rozpětí nebo s tím, zda je návštěvník rodičem, a to podle stránek, které byly navštíveny. Uživatelé mohou upravovat demografické kategorie, které pro ně byly navrženy, v oddíle „Ads Settings“ na adrese www.google.com/settings/ads.

Jakmile uživatel navštíví tyto nebo jiné internetové stránky, společnost Google použije cookies, aby zobrazila kontextově relevantní reklamy. Google při tom využívá hlavní témata ze stránek (včetně frekvence návštěv a dalších faktorů) i údaje od třetích stran a propojuje zájmy s anonymním ID souborů cookie uživatele. Google může použít informace, které uživatelé poskytnou prostřednictvím internetových stránek o svém pohlaví a věku, i další demografické informace nebo informace o zájmech uživatelů.
Google může zmíněné informace vyvodit rovněž z údajů o návštěvách uživatelů a z údajů třetích stran. Pokud například u internetových stránek, které určitá osoba navštíví, převažují mezi návštěvníky ženy (podle agregovaných údajů z průzkumu týkajícího se návštěvnosti stránek), může si společnost Google spojit cookie uživatele s ženskou demografickou kategorií. Těchto informací je pak možné využít k uzpůsobení reklam na míru uživatelům.

Uživatelé mohou projevit své přání nebýt sledováni pomocí demografických cookies a souborů cookies informujících o zájmech v rámci služby Google Analytics, a to zdeprostřednictvím funkce „Ads Settings“; mohou si tu buď nainstalovat doplněk (add-on) k zakázání měření pomocí služby Google Analytics nebo zde mohou navštívit stránku v rámci služby Google Analytics, kde se z měření odhlásí..

Jak kdykoli zablokovat nebo vymazat cookies

Cookies můžete kdykoli vymazat nebo zablokovat, a to tím, že změníte nastavení svého prohlížeče. Klikněte na „Pomoc“ („Help“) na liště svého prohlížeče, kde najdete přesné pokyny, nebo si přečtěte průvodce správou souborů cookie, který sestavil Úřad pro interaktivní propagaci – www.allaboutcookies.org. Jestliže cookies vymažete nebo zablokujete, může se stát, že některé z funkcí nebo prvků na těchto internetových stránkách nebudou náležitě fungovat. Některé prohlížeče disponují funkcí „nesledování“, díky níž můžete nahlásit stránky, u kterých si nepřejete, aby byly sledovány vaše aktivity online. Aktuálně naše internetové stránky nereagují na požadavky „nesledování“ z prohlížečů. Společnost Global Payments může na těchto internetových stránkách zveřejňovat odkazy na jiné weby, které nespadají pod naši kontrolu. V souvislosti s obsahem takových webů nebo ve spojitosti s produkty či službami nabízenými na takových webech nepředkládáme žádný souhlas nebo záruku. Upozorňujeme, že neodpovídáme za postupy provozovatelů takových webů, které se týkají důvěrnosti a ochrany informací. Své uživatele upozorňujeme na tuto skutečnost a dbáme na to, aby o ní věděli, když opouštějí naše internetové stránky, a zároveň jim doporučujeme seznámit se s prohlášením o důvěrnosti informací z každých internetových stránek, které shromažďují osobní údaje. Tato pravidla se vztahují výhradně na informace, které shromažďuje naše společnost. Před tím, než navštívíte a použijete jiné weby, byste si měli pozorně přečíst případné další příslušné postupy a pravidla týkající se důvěrnosti informací a souborů cookies. Změny a aktualizace

Tato pravidla smíme čas od času změnit, a to formou aktualizace této stránky. Na změny nebo aktualizace vás nemusíme vždy upozornit, proto vám doporučujeme, abyste si pravidelně prohlíželi tuto stránku, pročetli si tato pravidla a ověřili si, že ve chvíli, kdy navštívíte tento web, víte o všech případných změnách. Pokud dojde zcela dle našeho vlastního uvážení k významným změnám, včetně změn souvisejících se soubory cookie, které používáme, můžeme vás na ně upozornit, například prostřednictvím zprávy, kterou vyvěsíme na úvodní stránku tohoto webu, která se při další návštěvě zobrazí všem uživatelům, nebo s využitím poutače upozorňujícího na soubory cookie. Děti

Tyto internetové stránky nejsou určeny dětem. Nepožadujeme ani vědomě nepřijímáme žádné osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, tyto webové stránky prosím nepoužívejte. Informace specifické pro určitý region

Uživatelé z následujících regionů a zemí by si měli přečíst oddíly uvedené níže, které obsahují doplňující informace o zákonech a předpisech týkajících se důvěrnosti informací, a které jsou specifické pro určité regiony. V případě rozporu mezi informacemi uvedenými výše a oddíly, které jsou uvedeny níže, jsou v blíže upřesněných regionech a zemích rozhodující oddíly uvedené níže.

Uživatelé z Evropského hospodářského prostoru

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), ve kterých nemusejí existovat zákony na ochranu údajů podobné zákonům platným v EHS. Jedná se i o přenosy informací mezi společností Global Payments a jejími globálními přidruženými subjekty a o přenosy informací dalším třetím stranám, jak je popsáno v předchozích odstavcích (v příslušných případech). Příslušné společnosti ze skupiny Global Payments přijmou opatření nezbytná k zajištění ochrany vašich osobních údajů, které jsou shromážděny prostřednictvím těchto webových stránek v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.

Evropská unie – identifikace správce údajů

Příslušné dceřiné podniky společnosti Global Payments ve vaší zemi nesou v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů odpovědnost, jestliže vaše osobní údaje používají k interním účelům. Pokud společnost Global Payments Inc. nebo libovolný z jejích dceřiných podniků používají vaše osobní údaje k vlastním interním účelům, např. k tomu, aby vám poskytovaly služby zpracování plateb, příslušný subjekt může v souladu se zákony na ochranu údajů, které se na něj vztahují, rovněž nést odpovědnost. Níže je uveden přehled dceřiných podniků společnosti Global Payments v jednotlivých zemích Evropské unie, které odpovídají za zpracování vašich osobních údajů získaných prostřednictvím těchto internetových stránek. Na požádání je dále k dispozici přehled všech ostatních dceřiných podniků společnosti Global Payments ze všech ostatních zemí, které mohou používat vaše osobní údaje k interním účelům.Země Dceřiná společnost
Česká republika Global Payments Europe, s.r.o.
Česká republika Global Payments s.r.o.
Slovensko Global Payments s.r.o., organizačná zložka
Rumunsko Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Malta Global Payments Limited
Španělsko Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Velká Británie GPUK LLP(1)

(1) Společnost registrovaná u britského Úřadu komisaře pro informace jako „zpracovatel údajů“ pod identifikátorem Z1374314.


Austrálie

V souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 1988 (Cth) (dále jen „australský zákon“) máte právo i) požádat o přístup ke svým osobním údajům, ii) požádat o opravu svých osobních údajů a iii) podat stížnost, jestliže porušíme Australské zásady ochrany údajů (v Příloze 1 australského zákona) nebo libovolný závazný registrovaný kodex vycházející ze zmíněných zásad. Všechny případné stížnosti nebo žádosti týkající se přístupu k osobním údajům nebo jejich oprav vyřídíme v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Všechny stížnosti jsou brány vážně a budou posouzeny příslušnými pracovníky s cílem vyřešit veškeré problémy včas a v souladu se zákonem.

Kalifornie

Jestliže máte trvalé bydliště v Kalifornii, můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje nesdíleli s některými z našich přidružených subjektů a s dalšími třetími stranami, které by je použily ke svým marketingovým účelům. V takovém případě nám napište na adresu privacy@globalpay.com.